AIRDROP & BOUNTY 

Nhận ngay 55 DXC từ dự án DAOx. Đánh giá 4.75*

 Nhận ngay 55 DXC từ dự án DAOx. Đánh giá 4.75*
 Đăng ký nhận 45-55 DXC
 Giới thiệu nhận thêm: 40 DXD
 Twitter 250 follow, Audit 85% trở lên
 Nhiệm vụ Twitter làm được hàng ngày
 Link đăng ký: https://daox.org

VIDEO HƯỚNG DẪN CHI TIẾT

 Link đăng ký: https://daox.org

 Các dự án Team đang chạy
 Group Vip Airdrop $ Bounty
 Trung tâm mua bán token Airdrop & Bounty

Related posts

Leave a Comment