AIRDROP & BOUNTY 

Nhận 2 TRX từ dự án TRON. Top coin list coinmarketcap

Dự án đang đứng top 9 Coinmarketcap nhé

Đăng ký nhận về: 2 TRX

Giới thiệu nhận thêm: 4 TRX

Tôi đa giới thiệu được 150 người

Hướng dẫn chi tiết:

Link đăng ký: https://tron.network
B1: Điền ví mew
B2: Copy mã code điền vào telegram
B3: Lấy link giới thiệu

VIDEO HƯỚNG DẪN CHI TIẾT

Link đăng ký: https://tron.network

Các dự án Team đang chạy
Group Vip Airdrop $ Bounty
Trung tâm mua bán token Airdrop & Bounty

Related posts

Leave a Comment